Algemene voorwaarden van Autorijschool Poul

Verplichtingen van de autorijschool.

 1. Rijinstructie word gegeven door een instructeur die voldoet aan de voorschriften van (WRM) de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van de zelfde instructeur.
 3. De cursist die via de rijschool een examen en of TTT heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les (motor) rijtuig als wanneer hij/zij de rijinstructie heeft gekregen, voor zover mogelijk.
 4. Proefles gratis indien rijopleiding gaat volgen!!! Wordt in rijopleiding verrekend.
 5. De tijdsduur van de te geven rijles wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
 6. De cursist en of de ouders/verzorgers hebben in alle tijden de mogelijkheid om contact op te nemen voor vragen en over de lesvorderingen, wij staan jullie graag te woord telefonisch of per e-mail via onze contact pagina klik hier>>

Verplichtingen van de cursist.

 1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
 2. Door de rijinstructeur word een wachttijd van 15 minuten in acht genomen. Wachttijd indien niet thuis. Maximaal 15 min.
 3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit tijdig aan de rijinstructeur tenminste (24 uur van te voren)  te worden gemeld.  Zondagen, erkende feestdagen worden niet meegerekend.
 4. Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles zonder tijdig afzegging, word de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 5. Ook dient het lesschema in overleg met de rijinstructeur over het aantal gevolgde rijlessen  per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.
 6. De rijles afsprakenkaart dient iedere rijles te worden meegenomen.
 7. De cursist dient bij iedere rijles hun geldige legitimatiebewijs mee te nemen.

Betalingsregeling.

 1. De cursist dient het overeenkomend bedrag voor de rijopleiding voor de opgelegde datum te voldoen.
 2. De betaling kan per overmaking van bank of aan de rijschool contant. Contante betaling dient aan het einde van de rijles worden betaald.
 3. 10 uur rittenkaart dient vooraf te worden betaald, er kan geen geld terug worden gegeven aan de cursist op de vooraf betaalde 10 uur rittenkaart.
 4. Bij niet tijdig betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van de  TTT / examen te staken.na geen gehoor van betalingsherinneringen word de opleiding gestopt. De rijschool is niet verplicht les/pakketgelden terug te betalen aan de cursist.
 5. Het factuurbedrag kan in één keer of in het vooraf besproken termijnen betaald worden.
 6. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijopleiding de lesprijs te verhogen.
 7. Indien leerling na maximaal 6 maanden geen contact hebt op genomen met de rijschool.
  Vervallen alle rechten op teruggave of opnieuw vervolgen van rijopleiding.
  Behalve indien leerling via mail ( schriftelijk ) vooraf reden heeft opgegeven.
  Dan is de tijd maximaal 12 maanden. Uitzonderingen daargelaten.
  Daarna vervallen alle rechten op teruggave of opnieuw vervolgen van rijopleiding.
 8. Pakket geen teruggave van betaalde bedrag.

Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen, gegeven door een  bevoegde instructeur, met een  tijdsduur van minimaal 60 minuten voor cursisten van 16,5 jaar (2todrive) en ouder.

Tussentijds toets en/of Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen of bij een  tussentijdse toets wegens slechte weersomstandigheden door het CBR word uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra praktijk lessen bij de cursist in rekening.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen of bij een  tussentijdse toets geen kosten verschuldigd als hij/zij niet kan afleggen, doordat:

De cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit met een doktersverklaring binnen 7 dagen na examen aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.

Een directe  familielid van de cursist of van de rijinstructeur  is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen word begraven.

Indien de rijschool voor de cursist de tussentijdse toets / praktijkexamen heeft gereserveerd dient de cursist zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Beëindiging rijopleiding.

De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig reden dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren.

Aansprakelijkheid.

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan of over rij-ding tijdens de proefles, rijles, TTT en het praktijkexamen.
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de cursist, door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Je kunt ook onze algemene voorwaarden downloaden klik hier>>